U bent hier: Home / extra-paginas / GDPR - General Data Protection Regulation

GDPR - General Data Protection Regulation

De Gemeente Jette behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of GDPR). De bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn erg belangrijk. Via deze privacyverklaring ontdekt u hoe we met uw gegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee de gemeente Jette u kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met uw naam of rijksregisternummer weten we onmiddellijk (rechtstreeks) dat u het bent, maar ook met een combinatie van je adres, leeftijd en geslacht (onrechtstreeks) kunnen we u herkennen. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan u kunnen koppelen, zoals e-mailadres, telefoonnummer of zelfs IP-adres (het internetadres van uw computer).

Wat is die Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Deze 'AVG' is gewoon de nieuwe Europese privacywet.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. De media gebruiken vaak de Engelstalige benaming: GDPR of voluit General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In België wordt deze Europese verordening versterkt door de wet van 30 juli 2018.

Die wet handelt over de ‘verwerking’ van persoonsgegevens. De term ‘verwerking’ is een erg breed begrip: alles wat we met uw persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, enzovoort.

Wie heeft er allemaal toegang tot jouw persoonsgegevens?

De Gemeente Jette is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van de Gemeente Jette zomaar toegang heeft tot alles. Uw persoonsgegevens komen enkel bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

We werken voor heel wat verwerkingen samen met allerhande leveranciers. Die bedrijven en organisaties kunnen gegevens verwerken in onze opdracht. Ze worden dan 'verwerkers' genoemd. Met al die verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge privacystandaarden gebruiken.

Soms is de Gemeente Jette niet de enige ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals de Gewestelijke of de Federale overheid. Die organisaties worden dan 'ontvangers' genoemd. Als zij de persoonsgegevens echter verder willen verwerken, dan moeten zij ook voldoen aan alle voorwaarden van de AVG. We wisselen regelmatig ook persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om u te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop u wettelijk recht hebt. Zo kunnen we u nog beter van dienst zijn.

We zullen uw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat enkel als u ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

De data zullen nooit buiten de Europese zone verzonden worden.

Juridische basis om 'rechtmatig' persoonsgegevens te verwerken.

De Gemeente Jette (Wemmelsesteenweg 100) gebruikt uw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd. Onze 4 belangrijkste juridische basissen zijn:

 1. U geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen u eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe u uw toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we uw gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om uw gegevens bij te houden. Zo kan u uw toestemming met kennis van zake geven.
  Een voorbeeld: U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken als u zich inschrijft voor een gemeentelijke activiteit.
 2. We verwerken uw persoonsgegevens, omdat u een overeenkomst bent aangegaan met de Gemeente Jette.
  Een voorbeeld: U doet een beroep op de anti-graffitidienst de Gemeente Jette? Dan sluit u daarvoor vooraf een overeenkomst.
 3. We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, Federale wetten of Gewestelijke beslissingen en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten. En daarnaast is de AVG zelf soms ook de juridische basis, bijvoorbeeld voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek en voor archivering in het algemeen belang.
  Een voorbeeld: De Dienst Burgerlijke Stand van de Gemeente Jette is verplicht om gegevens van iedere Jettenaar op te nemen in het bevolkingsregister.
 4. We gebruiken uw gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.
  Een voorbeeld: De Gemeente Jette geeft sportcheques aan Jettenaren die hier recht op hebben. Er is geen wet die ons dat verplicht. De gemeente doet dit in het belang van de Jettenaren.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor iedere verwerking worden de wettelijke of gangbare bewaartermijnen gerespecteerd. Wenst U de bewaartermijn voor een specifieke verwerking te kennen, neem gerust contact op met de Data Protection Officer.

Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt ervoor dat u een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

> Recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van uw identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen. Als u vraagt om uw gegevens in te kijken, kan u die in digitale vorm ophalen aan het loket. We bezorgen ze in een gangbare vorm (zoals pdf of Word). Als u dat wil, bezorgen we ze in een machineleesbare vorm (zoals Excel). We kunnen uw gegevens ook via mail doorsturen of op papier naar uw domicilieadres opsturen. U mag die persoonsgegevens dan zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen, maar als u dat wil en als het technisch mogelijk is, doen we die overdracht graag voor u.

> Recht op verbetering

Merk je dat de Gemeente Jette foute of onvolledige persoonsgegevens over u heeft? U heeft altijd het recht om ze te laten verbeteren.

> Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten
 • als we uw toestemming nodig hebben om ze te verwerken en u beslist om u toestemming in te trekken
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
 • als wij, ondanks al onze inspanningen, uw persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken
 • als we wettelijk verplicht worden om uw gegevens te verwijderen

Opgelet. Vaak zijn we verplicht om uw gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan uw wens om vergeten te worden. U kan bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister.

> Het recht op beperking van de verwerking, het recht op bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

U heeft het recht om de verwerking te beperken:

 • als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist tijdens een periode die ons toelaat om de juistheid van uw gegevens na te gaan
 • als wij, ondanks al onze inspanningen, uw persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken, maar u liever niet hebt dat we uw persoonsgegevens verwijderen
 • als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u die wel nog nodig hebt voor een gerechtelijke procedure
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten

U hebt het recht om bezwaar te maken als we uw persoonsgegevens verwerken voor onze taken van algemeen belang of onze opdrachten van openbaar gezag. Als uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder doorwegen dan de gerechtvaardigde gronden van de Gemeente Jette, zullen we stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.

De overheid bepaalt vaak zuiver op basis van een aantal kenmerken of u in aanmerking komt voor iets specifieks (zoals een studiebeurs). U hebt het recht om daar een ambtelijke tussenkomst in te vragen als dat voor u grote gevolgen kan hebben, behalve:

 • als we uw persoonsgegevens op die manier moeten verwerken volgens een overeenkomst die we met u gesloten hebben
 • als dat wettelijk is toegelaten en uw rechten en vrijheden daarbij beschermd worden
 • als u ons uitdrukkelijk toestemming verleent

Hoe kan u die rechten uitoefenen?

Verstuur je verzoek per brief naar dit adres:

Data Protection Officer
Gemeente Jette
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette

Of via mail: privacy@jette.irisnet.be

We bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we uw verzoek en het bewijs van uw identiteit ontvangen hebben. Uw rechten gebruiken kost u normaal niets. Als uw vraag buitensporig is of als u vaak dezelfde vraag stelt, kan de Gemeente toch een vergoeding vragen of uw verzoek weigeren.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van de Gemeente Jette:

Data Protection Officer
Gemeente Jette
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette

Of via mail: privacy@jette.irisnet.be

Als u van oordeel bent dat uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens niet werden gerespecteerd, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of per post :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel